Home / Tag Archives: ای.ال.اس، تغذیه، سوند، ماهیچه ها، فلج

Tag Archives: ای.ال.اس، تغذیه، سوند، ماهیچه ها، فلج

تنظیم رژیم غذائی (برای بیمار ای. ال.اس)

بعضی ها خیلی زود برنامه ثابت غذائی شان را به طور کامل تغییر می دهند. در حالیکه برعکس آنها هنوز می توانند با چند تغییر کوچک مثل چرخ کردن یا کوچک کردن تکه های مواد گوشتی، همچنان از یک رژیم غذائی عادی و طبیعی لذت ببرند.

ادامه مطلب