Home / Tag Archives: ای.ال.اس،سخت،ماهیچه،اعصاب،ساین

Tag Archives: ای.ال.اس،سخت،ماهیچه،اعصاب،ساین

گذر از شرایط سخت!

زندگی را از قسمت آفتابی آن ببین. حتی در تاریکی دنبال نقاط روشنائی بگرد. علیرغم تمام واقعیت های سخت، چیزهائی را ببین که خوب پیش میروند. دقت کن کجا و چه چیزی به تو حال و حوصله و شادی می بخشد، سپس دنبال آن برو.

ادامه مطلب