گذر از شرایط سخت!

زندگی را از قسمت آفتابی آن ببین. حتی در تاریکی دنبال نقاط روشنائی بگرد. علیرغم تمام واقعیت های سخت، چیزهائی را ببین که خوب پیش میروند. دقت کن کجا و چه چیزی به تو حال و حوصله و شادی می بخشد، سپس دنبال آن برو.

ادامه مطلب

سه شنبه ها با “موری”

موری گفت: اگر با نگاه غلطی به آن بنگری، وحشتناک است. وحشتناک است که آدم ببیند بدنش کم کم تحلیل می رود و نابود می شود. ولی در ضمن خوب است چون وقت کافی برای خداحافظی دارم.

ادامه مطلب

به زیبایی پروانه بر روی اطلسی ها!

زندگی در "این لحظه و در حال حاضر" چه در داخل خانه ما که اکنون بیمارستان امید است، و چه بیرون از خانه مان به طرز حیرت انگیزی جاریست؛ پروانه کوچک و زیبائی که در حیاط روی اطلسی های گلدان آویزان بر دیوار همسایه نشسته، بال هایش را با شادی به هم میزند، صدای خنده های کودک همسایه که با آواز پرنده دلخواه من در هم آمیخته، گربه کوچک و یک پای همسایه مان (یک پایش قطع شده) بدون کوچکترین احساس کمبودی، با شیطنت همیشگی خود روی چمن های زمین روبرو جست و خیز می کند و ...

ادامه مطلب

زندگی با “ویلچر” هم زیباست !

امید و واقعگرایی باید همواره به موازات هم حرکت کنند و نباید یکی را به ضرر دیگری تضعیف کرد. اگر با واقع بینی، شرایط، وسایل و الزامات ضروری را برای این قبیل بیماران فراهم نکنیم، به زودی آن امید اولیه هم به یاس و روحیه باختگی تبدیل می شود.

ادامه مطلب

” مرگ، گاهی ریحان می چیند “!

این کمیت چسبیدن به زندگی نیست که هراس از مرگ را به جان ما میریزد. در درجه اول، این خود زندگی است که زیباست و اسباب آن فرع است. حرفم این است که تنها با تغییر نگاه به کل هستی و مشاهده جایگاه خود در آن است که پذیرش حقیقت مرگ آسان می شود.

ادامه مطلب