Home / داوطلبان کمک

داوطلبان کمک

اگر خواهان کمک به ما هستید، می توانید در اینجا اعلام کنید.
هر دقیقه و ثانیه از وقت شما، ذره ای از امکامانات مالی و عملی شما، برای ما دارای هزاران هزار ارزش است!

نامه ای از یک هموطن

جمع آوری کمک‌های نقدی برای بیمارانِ مبتلا به ای ال اس‌ در ایران! امیدوارم، همه ایرانیان در هر جا که هستند و هر چقدر که در توانشان است و به هر نحوی که می‌‌توانند برای کمک به نیازمندانِ داخلِ کشور قدمِ مثبتی بردارند.

ادامه مطلب